QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI

Nghĩa vụ tài chính của người xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.